SIA BIZA

Valkas iela 4c, Daugavpils, Latvija, LV-5417

tālr. 65407200, fakss 65407200

www.biza.lv, info@biza.lv


 

Grāmatvedības apkalpošana

Бухгалтерское обслуживание

Uzņēmuma pilna grāmatvedības uzskaite, izmantojot mūsdienīgo  programmatūru

Полное ведение бухгалтерского учёта, используя современное программное обеспечение

Ikmēneša un gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana valsts ieņēmumu dienestā ( VID )

Составление ежемесячных и годовых отчётов и сдача их в службу государственных  доходов

Vadības uzskaite ( peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un pašreizējo datumu, naudas plūsmas pārskats )

Отчёты для руководства (отчёт  прибылей и убытках, баланс на текущую дату, отчёт о денежном потоке)

Klienta interešu pārstāvēšana valsts ieņēmumu dienestos un citās instancēs

Представление интересов клиента в службе государственных доходов и других инстанциях

EDS ( elektroniskās deklarēšanas sistēma )


ЭДС (система электронного декларирования)

Lietvedība


Делопроизводство

Dokumentu arhivēšana

Архивация документов

Privāto arhīvu pakalpojumi

Услуги частного архива

Dokumentu sagatavošana iesniegšanai valsts arhīvā


Подготовка документов для сдачи в государственный архив

Juridiskie pakalpojumi

Юридические услуги

Uzņēmumu reģistrācija

Регистрация предприятий

Maksātnespējas jautājumi

Вопросы неплатежеспособности

Līgumu sastādīšana

Составление договоров

Klientu interešu pārstāvniecība un aizsardzība


Представительство и защита интересов клиента в суде

Virtuālā ofisa pakalpojumi

Услуги виртуального офиса

Juridiskās adreses noma

Предоставление юридического адреса

Kvalificēta sekretāra pakalpojumi

Услуги квалифицированного секретаря

Sapulču un konferenču iespējas


Возможности для проведения встреч и конференций

Projektu sagatavošana

Составление проектов

Finansējuma saņemšanai no ES fondiem

Для получения финансирования из ЕС фондов

Biznesa plāni

Бизнес планы

Finanšu analīze

Финансовый анализ